Редакційна колегія

Редакційна колегія:

Кульчицький Станіслав Владиславович — головний редактор, голова колегії, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту Історії України НАН України

Андрєєв Віталій Миколайович — доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Бикова Тетяна Борисівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України 20–30 рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна

Бездрабко Валентина Bасилівна — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна

Ворончук Ірина Олексіївна — доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ

Гай-Нижник Павло Павлович — доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Гирич Ігор Борисович — доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, м. Київ, Україна

Дзьобань Олександр Петрович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дубовик Наталія Анатоліївна — кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, м. Київ, Україна

Калакура Ярослав Степанович — доктор історичних наук, професор, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Калиновський Юрій Юрійович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Корчак Лідія — доктор історичних наук, професор Інституту історії середньовіччя Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)

Краснодемська Ірина Йосипівна — кандидат історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ

Кривошея Ігор Іванович — кандидат історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Україна

Крисаченко Валентин Семенович — доктор філософських наук, професор, завідувач центру українських військових традицій та патріотичного виховання НДІУ

Наливайко Сергій Степанович — кандидат історичних наук, директор НДІУ

Настояща Катерина Василівна — кандидат соціологічних наук, доцент

Солдатенко Валерій Федорович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Сторожук Світлана Володимирівна — доктор філософських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Терлецький Віталій Михайлович — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії НАНУ

Тимошик Микола Степанович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та зв’язків з громадськістю Київського національного університету культури і мистецтв

Хилько Микола Іванович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка